Janis Lin Bair

Kansas United States
(b. 1948 - d. 2011)